تقویت‌کننده عملیاتی با بار خازنی

Operational Amplifier with Capacitive Load

تقویت‌کنندۀ عملیاتی (op-amp) یک تقویت‌کننده ولتاژ دیفرانسیلی با طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی در الکترونیک آنالوگ است. این آموزش یک تقویت‌کنندۀ عملیاتی متصل به یک حلقۀ بازخورد و یک بار خازنی را مدل‌سازی می‌کند.

     OP-amp به عنوان یک زیرشاخۀ خطی معادل در رابط برق مدار، جایی که یک مدار بیرونی قرار دارد، مدل‌سازی شده است. این مدل تا حدی بر اساس قالب SPICE است. این مدل برای 10 میلی‌ثانیه با خروجی دادۀ هر 0.05 میلی‌ثانیه شبیه‌سازی می‌شود. پویایی داخلی op-amp با شبکه بازخورد تعامل داشته و باعث حلقوی‌شدن در سیگنال خروجی (پاسخ مرحله) می‌شود.