سیگنال کوچک MOSCAP یک‌بعدی

MOSCAP 1D Small Signal

ساختار فلزی-سیلیکون اکسید (MOS) بلوک سازندۀ اساسی برای بسیاری از دستگاه‌های مسطح سیلیکونی است. اندازه گیری ظرفیت آن، بینش زیادی در مورد اصول کار اینگونه وسایل ارائه می‌دهد. این آموزش یک مدل یک‌بعدی ساده از یک خازن MOS (MOSCAP) ایجاد می‌کند. هر دو منحنی C-V با فرکانس پایین و فرکانس بالا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک محاسبه می‌شوند. این مدل از فرمول سطح شبه‌فرمی و گام بررسی تعادل نیمه‌رسانا استفاده می‌کند.