نرم افزار کامسول

مدل‌سازی کشش وابسته به تنش

Modeling Stress Dependent Elasticity

این مثال نحوۀ اجرای یک مدل مادۀ وابسته به تنش را نشان می‌دهد. مدول یانگ براساس مقدار تنش تغییر می‌کند.