نرم افزار کامسول

مدل‌سازی ضامن شعاعی مبتنی بر ساز و کار بازکن دریچه

Modeling a Radial Cam Based Valve Opening Mechanism

در این مثال، مکانیزم بازکردن شیر فنری متشکل از یک بازوی غلتان و یک ضامن شعاعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمام اجزای سیستم به صورت سفت و سختی مدل شده و از طریق اتصالات منشوری، لولا و شکاف به یکدیگر متصل می‌شوند. اتصال ضامن دنبال‌کننده و همچنین سایر اتصالات مشترک با استفاده از گره‌های داخلی در رابط Multibody Dynamics مدل‌سازی می‌شوند.

     تجزیه و تحلیل گذرا برای مقادیر مختلفی از سختی فنر دریچه انجام می‌شود. بازده حاصل از این مدل، در میان بسیاری از موارد شامل سرعت دنبال‌کننده، شتاب دنبال‌کننده، نیروی اتصال با ضامن دنبال‌کننده و گشتاور مورد نیاز می‌شود.