نرم افزار کامسول comsol

معیار تابش پراکنده-منظم مخلوط

Mixed Diffuse-Specular Radiation Benchmark

این مدل چگونگی استفاده از رابط ردیابی ذرات ریاضی را برای شبیه‌سازی انعکاس پراکنده-منظم مخلوط بین سطوح در یک محوطه نشان می‌دهد. این مدل در دو بخش از هم تفکیک شده است. بخش اول جریان‌های حرارتی محاسبه شده توسط رابط ردیابی ذرات ریاضی را با محلول دقیق دو صفحۀ خاکستری موازی بی‌نهایت طولانی یکسان تحت بازتاب انتشار-منظم مخلوط در دمای ثابت مقایسه می‌کند. بخش دوم رابط ردیابی ذرات ریاضی با رابط انتقال حرارت در رابط جامد را برای هندسۀ صفحۀ موازی اما با ویژگی‌های مختلف و دمای متفاوت متغیر جفت می‌کند.