میکروهم زن-نسخۀ خوشه ای

Micromixer — Cluster Version

در این مثال یک میکروهم زن ایستای لایه ای را با دو مجموعه موازنه عناصر مخلوط سازی شکافتن-تغییر شکل دادن-بازترکیب کردن مورد مطالعه قرار می¬دهد. هم¬زن از طریق لایه¬سازی جریان¬ها بدون هیچ بخش متحرک کار کرده و مخلوط شدن از طریق انتشار حاصل می¬شود.
هدف از این مدل، نشان دادن نحوه دسترسی به قابلیت محاسبات خوشه در کامسول از طریق دسکتاپ آن بوده و از آن برای ارسال یک کار دسته¬ای به یک خوشه از راه یک زمان¬بندی شغلی استفاده می¬کند.