نرم افزار کامسول

محرک بلندگوی توده‌ای با استفاده از سیستم مکانیکی توده‌ای

Lumped Loudspeaker Driver Using a Lumped Mechanical System

نمونه‌ای از بلندگوهای سیم‌پیچی متحرک که در آن پارامترهای توده‌ای رفتار اجزای الکتریکی و مکانیکی را نشان می‌دهد.

     پارامترهای Thiele-Small (پارامترهای سیگنال کوچک) به عنوان ورودی به مدل توده‌ای ارائه شده که توسط یک فیزیک مدار الکتریکی ارائه شده است. مدل توده به یک مدل آکوستیک فشار متقارن محوری دوبعدی متصل است که هوای اطراف را توصیف می‌کند. بازده حاصل از این مدل، از میان موارد بسیار، حساسیت بلندگو، امپدانس و توان صوتی تابشی را شامل می‌شود.

     در این مدل اجزای بلندگوی مکانیکی مانند جرم در حال حرکت، انطباق تعلیق و تلفات مکانیکی سیستم تعلیق با استفاده از رابط سیستم مکانیکی توده‌ای مدل‌سازی می‌شوند.