جاذب لورنز

Lorenz Attractor

یک جاذب لورنز را می توان با یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی توصیف کرد: دستگاه لورنز. در اوایل دهه 1960، لورنز رفتار آشفته این سیستم را برای مقادیر مشخصی از پارامترها و شرایط اولیه کشف کرد. راه حل، زمانی که به عنوان یک فاز فیزیکی طراحی شده، شبیه شکل هشت است.
این مثال از روش صریح Dormand-Prince برای حلODE ها و یک مسیر نقطه¬ای برای تجسم جذب لورنز استفاده می¬کند.