نرم افزار کامسول

مدل ویسکوپلاستیک Lemaitre-Chaboche

Lemaitre-Chaboche Viscoplastic Model

بیشتر فلزات و آلیاژها در دماهای بالا دچار تغییر شکل ویسکوپلاستیک می‌شوند. در صورت بارگذاری چرخه‌ای، یک قانون اساسی با سخت شدن ایزوتروپیک و سینماتیک برای توصیف تأثیراتی از قبیل چرخاندن، نرم‌شدن / سخت‌شدن چرخه‌ای و آرامش تنش ضروری است.

     مدل ویسکوپلاستیک Lemaitre-Chaboche ترکیبی از سخت‌شدن ایزوتروپیک و سخت‌شدن سینماتیک غیرخطی برای مدل‌سازی این اثرات است. این مدل ویسکوپلاستیک معمولاً در مناطقی مانند ساخت مواد افزودنی، جوشکاری لیزری، برش لیزری و پردازش حرارتی فلزات و آلیاژها در دماهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل آموزشی، قانون سازندۀ ويسكوپلاستيك Lemaitre-Chaboche را بر روي يك نمونه آزمايشی نشان مي‌دهد.