مثال آماد کامسول فارسی رایگان

تولید سطوح تصادفی

Generation of Random Surfaces

این مثال‌ها نحوۀ تولید سطوح هندسی تصادفی را نشان می‌دهد. نرم‌افزار کامسول مالتی‌فیزیک مجموعه‌ای قدرتمند از توابع و عملگرهای داخلی مانند توابع توزیع‌های تصادفی یکنواخت و گاؤسی و یک عملگر جمع بسیار مفید را ارائه می‌دهد. در پست وبلاگ مرتبط با این پرونده‌ها، “چگونه می‌توان سطوح تصادفی را در کامسول مالتی‌فیزیک ایجاد کرد”، به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید یک سطح تصادفی را با یک خط‌کش و با کنترل دقیق اجزای سازنده فرکانس مکانی -که طبیعت زبری سطح را تعیین می‌کند- تولید کنیم.