نرم افزار کامسول

مواد ویسکوالاستیک کلوین تعمیم‌یافته

Generalized Kelvin Viscoelastic Material

رفتار مواد ویسکوالاستیک را می‌توان با مدل‌های مفهومی متشکل از عناصر الاستیک و چسبناک که به صورت سری یا موازی به هم وصل شده‌اند ، نشان داد.
رئولوژی مدل کلوین تعمیم‌یافته (که همچنین مدل کلوین-ویگت تعمیم‌یافته نیز نامیده می‌شود) شامل یک چشمۀ الاستیک برای نشان دادن سختی آنی به علاوه انشعابات کلوین-ویگت متصل به سری است.
این مثال چگونگی پیاده‌سازی یک مادۀ ویسکوالاستیک کلوین تعمیم‌یافته از دو شاخه را با حل کرنش‌ها در شاخه‌های ویسکوالاستیک با رابط دامنۀ ODEs و DAEs نشان می‌دهد. مقایسه با پاسخ تحلیلی برای تغییر شکل تک‌محوره نیز درج شده است.