راکتور GEC CCP

GEC CCP Reactor

در این مدل سلول مرجع کنفرانس الکترونیکی گازی موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) در دو بعد با استفاده از رابط پلاسما، زمان تناوبی بررسی شده است. یک مثال دوبعدی بدون زمان پردازش خیلی زیاد به درک فیزیک کمک می‌کند.
سلول با قدرت ثابت حرکت کرده و نتایج نشان می‌دهد توافق خوبی با نتایج منتشر شده در نوشته‌جات وجود دارد.