نرم افزار کامسول

صفحه دوقطبی سلول سوختی

Fuel Cell Bipolar Plate

یک پشتۀ سلول سوختی در دماهایی کمتر از 100 درجۀ سانتیگراد کار می‌کند؛ به این معنی که در شروع کار باید آن را گرم کرد. پشتۀ سلول سوختی متشکل از سلول واحد آندی، غشایی و کاتدی بوده که به صورت سری در میان صفحات دوقطبی متصل می‌شوند.

     این مطالعه مدلی را ارائه می‌دهد که تغییر شکل‌های حرارتی و ساختاری موجود در یک صفحۀ دوقطبی سلول سوختی را همراه می‌کند. بزرگی و موقعیت تنش‌های حرارتی در این مدل مورد بررسی قرار گرفته است.