منشور فرنل

Fresnel Rhomb

منشور فرنل، منشوری است که از بازتاب داخلی برای دستکاری قطبش نور استفاده می‌کند. در این مثال، نور در سطح داخلی منشور با زاویه بروز منعکس شده که باعث تاخیر فاز 45 درجه‌ای بین تابش قطبیدۀ s و p می‌شود. منشور به وسیلۀ دو بازتاب اینچنینی، نور ورودی قطبیدۀ خطی را به نور قطبیدۀ دایره‌ای تبدیل می‌کند.