نرم افزار کامسول

تعامل ساختاری سیال در شبکه‌ای از رگ‌های خونی

Fluid-Structure Interaction in a Network of Blood Vessels

این مدل به بخشی از سیستم عروقی یک کودک خردسال – قسمت بالای شریان آئورت – اشاره دارد. رگ‌های خونی در یک بافت بیولوژیکی (عضلۀ قلب) تعبیه شده و در جریان خون، فشار به سطوح داخلی که تغییر شکل دیواره‌های رگ را ایجاد می‌کنند، اعمال می‌شود.

     تجزیه و تحلیل کامل شامل دو روش متمایز اما همراه است: یک تجزیه و تحلیل دینامیک سیال با محاسبۀ میدان سرعت و توزیع فشار در خون (متغیر در زمان و مکان) و آنالیز مکانیکی با تغییر شکل بافت و شریان. فرض بر این است که این ماده غیرخطی بوده و از مدل فوق‌کشسان استفاده می‌شود.