نرم افزار comsol

تبخیر در محیط متخلخل با میزان تبخیر زیاد

Evaporation in Porous Media with Large Evaporation Rate

تبخیر در رسانه‌های متخلخل یک فرآیند مهم در صنایع غذایی و کاغذی، در میان دیگر موارد است. بسیاری از اثرات جسمی را باید در نظر گرفت: جریان مایعات، انتقال حرارت و انتقال مایعات و گازهای شرکت‌کننده. همۀ این تأثیرات کاملاً همراه هستند و از رابط‌های از پیش تعریف شده برای مدل‌سازی این اثرات با ماژول انتقال حرارت استفاده می‌شود.

این مدل آموزشی یک مورد دلخواه از خشک‌کردن یک مادۀ متخلخل مرطوب با استفاده از جریان هوای چندلایه را شرح می‌دهد. هوا در ورود به جسم متخلخل -که در آن جریان رطوبت آن هنگام عبور از محیط متخلخل افزایش می‌یابد- رطوبت می‌یابد. این مدل در مراحل مورد نیاز برای اجرای شبیه‌سازی جریان چندفازه در محیط متخلخل، در ماژول انتقال حرارت، همراه با تبخیر مایع به یک فاز گازی متمرکز شده است. اشباع آب در محیط متخلخل با گذشت زمان محاسبه می‌شود.