کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

جریان الکترواستاتیک در رسانۀ متخلخل

Electroosmotic Flow in Porous Media

این مثال مدل­سازی جریان الکتروموزوتیکی در محیط متخلخل را مورد بررسی قرار می­دهد. این سیستم از یک محفظۀ متخلخل و دو الکترود تشکیل شده که یک میدان الکتریکی را تولید می­کنند. سلول ترکیبی از فشار و جریان الکتریکی را هدایت می­کند.

     معادلات حل شده، معادلات پیوستگی برای سرعت جریان و چگالی جریان به همراه تعادل جرم با استفاده از حالت کاربرد جریان الکتروجنبشی است. سرعت ثابت و میدان­های بالقوه در شبیه­سازی گذرا، از غلظت گونۀ ردیاب بارگیری شده به سیستم تزریق می­شود.