گرمایش الکتریکی در یک جعبه تقسیم

Electrical Heating in a Busbar

این یک پرونده پرونده MPH است که حاوی رابط فیزیک و هندسه پارامتریک برای مدل گرمایش الکتریکی در یک جعبه تقسیم است.