نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل الاستوپلاستیک صفحۀ سوراخ

Elastoplastic Analysis of Holed Plate

این مثال تجزیه و تحلیل یک صفحۀ سوراخ شدۀ بارگذاری شده در رژیم پلاستیک را نشان می‌دهد. بخشی از مثال یک معیار است که می‌توانید آن را در بخش 7.10  The Finit Element Element  نوشتۀ O.C. Zienkiewicz پیدا کنید. تخلیۀ صفحه و تنش‌های باقیمانده نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     در بخش دوم مثال، نشان داده شده است که چگونه می‌توان از یک عملکرد سفت‌کننده بر اساس منحنی تنش-کرنش اندازه‌گیری شده استفاده کرد.