نرم افزار comsol

ویژه مدهای یک اتاق

Eigenmodes of a Room

هنگام طراحی یک سالن کنسرت، محاسبۀ تشدیدها بسیار مهم است. برای صدای روشن و خنثی، مقادیر مخصوص باید از طریق رجیسترها به طور مساوی پخش شوند. برای صاحب استریو خانگی، که در واقع نمیتواند شکل اتاق نشیمن خود را عوض کند، یک سوال دیگر مطرح است: چه جایی بلندگوها باید برای بهترین صدا قرار بگیرند؟
برای نشان دادن اثرات، قصد داریم هر ویژه¬فرکانس زیر 100 هرتز را به¬همراه ویژه¬مدهای مرتبطش محاسبه نماییم. ویژه¬مد، الگوی شدت صدا برای مقدار اختصاصی آن را نشان می¬دهد. از ویژگی¬های ویژه¬مدها می¬توانیم برخی از پیامدها، از جمله جایی که سخنرانان باید قرار گیرند را بیاموزیم.
ویژه¬مدها کمی از حل دقیق برای اتاق خالی متفاوت هستند. معادلات تنها در نیمی از هندسه حل شده و سپس با استفاده از متغیرهای جفت¬شده در همه جا مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند.