نرم افزار کامسول

جابجایی ویژه‌فرکانس‌ها به دلیل تغییرات دما

Eigenfrequency Shifts Caused by Temperature Changes

در این مثال، تغییر فرکانس‌های طبیعی ناشی از تغییر دما بررسی می‌شود. در یک مطالعه، پرتو دوگانۀ مقید که هر دو انتها در آن ثابت است بررسی می‌شود؛ در حالی که مطالعۀ دیگر به یک پرتو پایه که در آن فقط یک انتها ثابت است نگاه می‌کند.
تأثیرات زیر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند:
• استرس
• تغییر اندازه
• اثرات محدودیت
• ماژول وابسته به دمای یانگ
نتایج نشان می‌دهد که پرتو مقید با نرمش استرس در جایی که انبساط محدود باعث فشارهای استرس می‌شود، تحت کنترل است.
از طرف دیگر، پرتو پایه با توجه به تغییرات اندک در هندسه ناشی از انبساط حرارتی، تناسب بسیار خوبی با مقادیر تحلیلی نشان می‌دهد.
وابستگی دمایی ماژول یانگ عامل مهمی است.
نشان داده شده است که حتی در وسایل حرارتی شدید، رویکرد فعلی دقت بسیار خوبی را ارائه می‌دهد.
جزئیات بیشتری در رابطه با این مثال را در پست وبلاگ زیر به دست آورید: “چگونه ویژه‌فرکانس‌های متغیر با دما را بررسی کنیم”