محاسبه‌گر منحنی مغناطیسی غیرخطی مؤثر

Effective Nonlinear Magnetic Curves Calculator

برنامه محاسبه‌گر منحنی مغناطیسی مؤثر غیرخطی با عملکرد مناسب روابط سازندۀ غیر خطی همراه است. رابط‌های مبتنی بر مغناطیس در ماژول AC / DC از مدل مؤثر منحنی H-B / B-H پشتیبانی می‌کنند، که می‌تواند برای تقریب رفتار یک مادۀ مغناطیسی غیرخطی در یک شبیه‌سازی دامنۀ فرکانس بدون هزینۀ اضافی محاسباتی از یک شبیه‌سازی گذرای کامل استفاده شود.
مدل مواد منحنی مؤثر H-B / B-H نیاز به روابط موثر Heff (B) یا Bff (H) دارد که به عنوان توابع درونیابی تعریف شده‌اند. این برنامۀ کاربردی می‌تواند برای محاسبۀ داده‌های درونیابی از روابط H-B یا B-H استفاده شود.
داده‌های درونیابی برای روابط H-B یا B-H را می‌توان از یک فایل متنی وارد کرد یا در یک جدول وارد نمود. سپس برنامه با استفاده از دو روش انرژی متفاوت، داده‌های درونیابی را برای روابط Heff (B) یا Bff (H) محاسبه می‌کند. خواص مواد مؤثر حاصل می‌تواند به عنوان یک پروندۀ کتابخانه‌ای مواد، صادر شده و در یک مدل با رابط میدان‌های مغناطیسی از نرم افزار کامسول مالتی‌فیزیک استفاده شود.