کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

آزادسازی دارو از کیسۀ زیست‌مواد

Drug Release from a Biomaterial Matrix

در این مثال، رهاسازی دارو از یک کیسۀ زیست­مواد به بافت سلولی آسیب دیده مدل­سازی شده است. به طور خاص، یک راهنمای عصبی، یک داروی احیاکننده را به انتهای عصب آسیب دیده منتقل می­کند. این مدل شامل سینتیک ترشح دقیق مواد مخدر، با اصطلاحات نرخ رسیدگی به واکنش­های تفکیک / ارتباط دارو و همچنین تخریب کیسه توسط کاتالیز آنزیم است. واکنش آنزیم توسط سینتیک مایکلیس – منتن شرح داده شده است.

     واکنش دقیق و توضیحات حمل و نقل استفاده شده در این مدل امکان بررسی بسیاری از پارامترهای طراحی مربوط به مهندسی زیستی را فراهم می­کند. به عنوان مثال، تأثیر تخریب کیسه بر انتشار دارو به عنوان تابعی از زمان و هندسه ارائه شده است.