معادله ناخالص-پیتایسکی برای میعان بوز-انیشتین (فایل)