نرم افزار کامسول comsol

شکافتگی یک تیر شکاف‌دار

Cracking of a Notched Beam

در این مثال، دو مدل از آسیب شکننده برای ارزیابی شکستگی تیر بتونی شکاف‌دار که در معرض خم شدن سه نقطه قرار دارد، استفاده می‌شود.

     نتایج با داده‌های تجربی مقایسه شده است.