کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

محافظت از خوردگی سکوهای نفتی چندگانه

Corrosion Protection of Multiple Oil Platforms

این مثال تجزیه و تحلیل سیستم حفاظت از خوردگی از مثال سکوی نفتی واحد را با استفاده از مدل‌‌سازی تأثیر چندین سیستم عامل نفتی که در یک آرایه قرار گرفته است، گسترش می‌‌دهد.

     استفاده از توزیع فعلی در لبه‌‌ها، رابط BEM با مدل‌‌سازی کلیۀ الکترودها به عنوان استوانه در امتداد لبه‌‌های هندسۀ قالب سیم، به طور قابل توجهی اندازۀ مسئله و زمان محاسباتی را کاهش می‌‌دهد.

‘ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]