بازتابنده مکعب گوشه ای

Corner Cube Retroreflector

بازتابنده مکعبی گوشه‌ای می‌تواند برای انعکاس پرتوها به صورتی که مسیرهای بازتابی -صرف نظر از زاویه برخورد- با مسیرهای اولیۀ آن‌ها موازی باشد، مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل آموزشی نحوۀ شبیه‌سازی بازتاب مجموعه‌ای از پرتوهای بازتابندۀ گوشه مکعب با استفاده از رابط هندسی اپتیک نشان داده شده است.