نرم افزار comsol

راهنمای ورود و صدور مش در کامسول مالتی‌فیزیک

COMSOL Multiphysics Mesh Import and Export Guide

در کامسول مالتی‌فیزیک، می‌توانید داده‌های مش و درون‌یابی ایجاد شده توسط سایر نرم افزارها را برای استفاده در شبیه‌سازی‌های خود وارد کنید. همچنین می‌توانید داده‌های ایجاد شده در کامسول مالتی‌فیزیک را صادر کنید تا در سایر مدل‌ها و برنامه‌های کامسول و همچنین سایر نرم‌افزارها استفاده شود. این سند و پرونده‌های نمونۀ همراه با آن، نمای کلی از عملکردهای واردات و صادرات موجود در کامسول مالتی‌فیزیک و توضیحاتی مفصل در قالب‌های کامسول وارداتی، صادراتی و بومی را ارائه می‌دهد.