کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

رسوب کربن در کاتالیز ناهمگن

Carbon Deposition in Heterogeneous Catalysis

رسوب کربن روی سطح کاتالیزورهای جامد معمولاً در پردازش هیدروکربن مشاهده می­شود. یک مسئلۀ شناخته شده این است که رسوبات کربن می­توانند مانع از فعالیت کاتالیزورها شوند و همچنین جریان گاز را از طریق بستر کاتالیزور مسدود نمایند.

     این مثال، تجزیۀ حرارتی متان به هیدروژن و کربن جامد را بر روی یک کاتالیزور بررسی می­کند. تأثیر فعالیت کاتالیزور، ابتدا با رابط مهندسی واکنش در یک مدل راکتور ایده­آل مورد مطالعه قرار می­گیرد. این مثال به یک مدل وابسته به فضا و زمان گسترش پیدا می­کند که در آن پوسیدگی تخلخل به دلیل رسوب کربن در نظر گرفته شده است.