شبکه خازنی دو کره‌ای

Capacitance Matrix of Two Spheres

این مدل راه حل‌های عددی و تحلیلی را برای شبکۀ خازنی دو کرۀ غیر هم‌مرکز مقایسه می‌کند. همچنین رابطۀ بین شبکۀ خازنی ماکسول و شبکۀ ظرفیت متقابل را نشان می‌دهد.