نرم افزار کامسول comsol

براکت – تجزیه و تحلیل گذرا

Bracket — Transient Analysis

مدل‌های براکت به عنوان مقدمه‌ای برای مدل‌سازی مکانیک سازه با ماژول مکانیک ساختاری استفاده می‌شود.

     ویژگی‌های زیر معرفی شده است:

 • اصول: تجزیه و تحلیل خطی استاتیک
 • مطالعه پارامتری
 • از جمله فشار اولیه
 • مدل سازی انبساط حرارتی
 • اضافه کردن یک متصل‌کنندۀ سفت و سخت
 • اضافه کردن شرایط ارتجاعی
 • مدل سازی با رابط پوسته
 • تجزیه و تحلیل گذرا
 • تجزیه و تحلیل ویژه‌فرکانس
 • تجزیه و تحلیل خاصیت ویژه ای از پیش تعیین شده
 • تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس
 • تجزیه و تحلیل ویژه‌فرکانس از پیش تعیین شده
 • یک مسألۀ هندسی غیرخطی: مدل‌سازی کمانش خطی
 • مدل‌سازی مسائل تماسی
 • تجزیه و تحلیل پیچ‌های از پیش ساخته با تماس
 • ارائۀ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عناصر پوسته به صورت سه‌بعدی