نرم افزار کامسول comsol

شیر کنترل توپی

Ball Check Valve

با استفاده از یک رابط چندرسانه‌ای برهم‌کنشی سیال-جامد، رفتار یک شیر کنترل توپی با نیروی فنری تحت جریان مختلف عملکردی و معکوس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیروی مایع که روی توپ کار می‌کند، شیر را در فشار بازشو باز می‌کند. در صورت فشار معکوس، توپ با یک حلقۀ O در تماس است ، بنابراین مانع از جاری شدن سیال در جهت معکوس می‌شود. برای حل دقیق دامنۀ سیال بین قسمت‌هایی که در تماس هستند از یک روش بازسازی استفاده می‌شود.