پپروژه آماده کامسول comsol

اگزوس موتور

Automotive Muffler

این مدل شبیه سازی انتشار موج فشار در یک اگزوس(صدا خفه کن) برای موتور احتراق است. این روش از یک رویکرد عمومی برای تحلیل تحریک انتشار موج¬های هارمونیکی فشار استفاده می کند. این مدل در حوزۀ فرکانس حل شده و باعث کاهش کارایی در محدوده فرکانسی 100-1000 هرتز می¬شود.