شبیه سازی و تحلیل حرارتی شینه ژنراتور نیروگاه دزفول

  • شبیه سازی و تحلیل حرارتی شینه ژنراتور نیروگاه دزفول