شبیه سازی قطار ماگلو (قطار معلق شده به وسیله میدان مغناطیسی)

  • شبیه سازی قطار ماگلو (قطار معلق شده به وسیله میدان مغناطیسی)