شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع

متغییر های مورد بررسی :
– تغییر وزن از 30 تن به 20 تن
نتیجه : تغییر عدد از 7.6 به 6.2
– تاثیر صاف کردن تیغه بالا (بدون انحنا)
نتیجه : تغییر عدد از 6.2 به 6.45 (تاثیر منفی)
– تغییر scall صفحه مشترک به 1.1
نتیجه : تغییر عدد از 6.4 به 6.2
– تاثیر گذاشتن صفحه ای بر بالای پره ها ی بالایی
نتیجه : تغییر عدد از 6.2 به 7.1 (تاثیر منفی)
بررسی نتیجه نهایی :
پس از اثر دادن عوامل مثبت و حذف عوامل منفی ، توانستی م به عددی کمتر از 5.5 برسیم ؛ لکن به دلیل شکل نامطلوب (از منظر زیبایی شناختی) به دو گزینه که به ترتیب دارای اعداد 5.5 و 6 بودند رسیدیم .
لازم به ذکر است که رسیدن به اعداد پایین تر از 5 دور از ذهن نیست ؛ لکن به دلیل هزینه های سرسام آور ساخت و همچنین شکل های نامطلوب ، بر آن شدیم تا ضمن رسیدن به هدف پروژه ، یعنی عدد حرکت پایین به مواردی از جمله دو مشکلی که در بالا ذکر شد، توجه کنیم

 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع
 • شبیه سازی برج چرخان اختراع ثبت شد ه کارفرمای مخترع