بهینه سازی هسته ترانس خشک جهت بالا بردن راندمان

هسته اولیه :

هسته بهینه :