5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

میخ گالوانیزه

Galvanized Nail

این مثال آموزشی به عنوان مقدمه‌‌ای برای ماژول خوردگی و ارائۀ مدل‌‌های اکسیداسیون فلز و تراکم جریان اکسیژن در سطح یک میخ گالوانیزۀ احاطه شده توسط یک تکه چوب مرطوب -که به عنوان الکترولیت عمل می‌‌کند- است. لایۀ محافظ روی میخ کاملاً پوشانده نشده است، به طوری که در نوک میخ سطح آهن زیرین قرار گرفته است. ابتدا هدایت الکترولیت و سینتیک واکنش الکترود برای بدست آوردن توزیع جریان ثانویه مدل‌‌سازی شده (تغییرات غلظت در سلول برای آن حساب نمی‌‌شود) و در بخش دوم انتقال اکسیژن برای مدل‌‌سازی توزیع جریان سوم انجام می‌‌شود.

خرید بسته آموزش کامسول