انتشار موج در سنگ تحت بار انفجاری

Wave Propagation in Rock Under Blast Loads

تجزیه و تحلیل گذرا از انتشار موج در تودۀ سنگی ناشی از بار کوتاه مدت بر روی سطح. چنین بارهایی در هنگام ساخت تونل و سایر کاوش‌های نوعی در اثر استفاده از انفجار پدید می‌آیند.

این مدل استفاده از شرایط مرزی کم‌بازتاب را برای کوتاه‌کردن دامنۀ محاسباتی به اندازۀ معقول نشان می‌دهد. نتایج مطابقت بسیار خوبی با نتایج ارائه شده در مرجع زیر دارند:

Henrik Sönnerlind, 2005, “Beräkningsmetoder för spänningar i explosionsbelastad berg”, rapport nr 001202, Epsilon HighTech Innovation AB. (report with Public Access status)