نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

ارتعاشات در قطار چرخ‌دنده‌ای مرکب

Vibrations in a Compound Gear Train

این مدل ارتعاشات را در قطار چرخ‌دنده‌ای مرکب شبیه‌سازی می‌کند. چرخ‌دنده‌های متوالی، که برای مدل‌سازی قطار چرخ‌دنده‌ای استفاده می‌شود، بر روی محورهای سفت و سخت نصب شده‌اند. هر دو انتها توسط یک محفظۀ الاستیک پشتیبانی می‌شوند. فرض بر این است که شبکۀ چرخ‌دنده‌ای با سختی متفاوت، که منبع لرزش است، الاستیک است. تجزیه و تحلیل گذرا برای محاسبۀ دینامیک چرخ‌دنده‌ها و همچنین ارتعاشات در محفظه انجام می‌شود.

از مدل‌سازی تماس برای محاسبۀ سختی شبکۀ چرخ‌دنده‌ای استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل پارامتری برای محاسبۀ سختی شبکۀ چرخ‌دنده‌ای به عنوان تابعی از چرخش چرخ‌دنده در یک چرخۀ شبکه انجام می‌شود.

این مدل توزیع تنشvon Mises  را در جفت چرخ‌دنده‌ها محاسبه می‌کند؛ جایی که تنش در نقاط تماس و همچنین در ریشۀ دندانه زیاد است. سختی شبکۀ چرخ‌دنده‌ای، جابجایی در چرخ‌دنده‌ها و شتاب طبیعی در محفظه به دلیل لرزش نیز محاسبه می‌شود.