کامسول

ریزکاو یونی حساس با وضوح بالا

Sensitive High-Resolution Ion Microprobe

در این آموزش از ویژگی Particle Beam برای بررسی عملکرد طیف‌سنج با دقت بالا استفاده شده است. پرتو یونی در معرض نیروهای الکتریکی و مغناطیسی قرار دارد و فقط بخشی از پرتو ورودی به آشکارساز منتقل می‌شود. از ویژگی Particle Counter برای محاسبۀ احتمال انتقال و تجسم مسیر ظاهری پرتو منتقل شده استفاده می‌شود.