5/5 - (1 امتیاز)
کامسول

پمپ توربومولکولی شبه دوبعدی

Quasi-2D Turbomolecular Pump

اگر شعاع متوسط پره‌ها از فاصلۀ بین آن‌ها زیادتر باشد، می‌توان شبیه‌سازی جریان مونت کارلو را در پمپ توربومولکولی ساده کرد. در این شرایط، تیغه‌های چرخان پمپ را می‌توان به عنوان یک ردیف نامحدود تیغه‌هایی که دارای تنها سرعت انتقال هستند، تقریب زد.

     این مدل معیار تأثیر سرعت، زاویه و فاصلۀ تیغه بر احتمال انتقال مولکول‌ها در پمپ توربومولکولی تک‌مرحله‌ای در رژیم جریان مولکولی آزاد را نشان می‌دهد. نتایج به خوبی با انتشارات قبلی با استفاده از همان فرضیات ساده توافق دارند.

خرید بسته آموزش کامسول