کامسول

پل خرپای پرت

Pratt Truss Bridge

این مدل از یک نوع پل کلاسیک به نام پل خرپایی پرات الهام گرفته شده است. شما می‌توانید یک خرپای پرات را توسط اجزای مورب آن مشخص کنید، که (به جز موارد انتهایی) همه به سمت پایین و به سمت مرکز دهانه خم می‌شوند. تمام اجزای مورب فقط در معرض نیروهای تنش هستند، در حالی که اعضای عمودی کوتاه‌تر نیروهای فشاری را کنترل می‌کنند. از آنجایی که تنش خطر کمانش را از بین می‌برد، این امکان را برای اجزای مورب باریک‌تر و در نتیجه طراحی اقتصادی‌تر فراهم می‌آورد.

یک سازه خرپایی فقط از نیروهای تنشی و فشرده‌سازی در اعضای خود پشتیبانی کرده و شما معمولاً آن را با استفاده از میله‌ها مدل‌سازی می‌کنید، اما از آنجا که در این مدل از تیرهای سه‌بعدی استفاده شده است، در ساختار قاب نیز تکانه‌های خمش وجود دارد. در این مدل، عناصر پوسته نمایانگر زمین جاده بوده و هر دو رابط پوسته و تیر استفاده می‌شوند.