5/5 - (2 امتیاز)

غشای یون تبادل و پتانسیل های دونان

Ion-Exchange Membranes and Donnan Potentials

این فایل مدل برای ایجاد طرح های برجسته شده در پست وبلاگ “نحوه مدل سازی غشاهای یونی تبادل و پتانسیل های دونان” استفاده شده است.

خرید بسته آموزش کامسول