5/5 - (4 امتیاز)
نرم افزار comsol

همرفت آزاد در یک محیط متخلخل

Free Convection in a Porous Medium

این مثال مدل‌سازی جریان زیر سطح را که در آن همرفت آزاد در محیط متخلخل تجزیه و تحلیل می‌شود، بررسی می‌کند. نتایج با نوشته‌جات منتشر شده در این زمینه مقایسه می‌شوند.

این مدل تعادل حرکت را به تعادل انرژی از طریق یک معادلۀ وابسته به دما -که به طور مستقیم مربوط به منبع است- برای تعادل حرکت جفت می‌کند. این توانایی‌های مدل‌سازی مبتنی بر معادلۀ منحصر به فرد کامسول مالتی‌فیزیک را نشان داده و می‌تواند به عنوان یک مدل معیار برای قابلیت‌های کامسول مالتی‌فیزیک در جریان رسانه متخلخل تک‌فاز در نظر گرفته شود.

خرید بسته آموزش کامسول