نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در یک مونتاژ بوسبار

Electrical Heating in a Busbar Assembly

این مدل آموزشی اثر گرمایش ژول در یک بوسبار، چگونگی تنظیم مونتاژ بین Inventor و کامسول، نحوۀ تغییر هندسه از کامسول، و نحوۀ اجرای یک جابجایی پارامتری هندسی را نشان می‌دهد.