نرم افزار کامسول فارسی رایگان

فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی دامنه

Domain Activation and Deactivation

گرم‌کردن یک جسم از مناطق متناوب نمونه‌ای است که در آن روش مدل‌سازی فعال و غیرفعال کردن فیزیک در حوزه‌ها می‌تواند مفید باشد. این مدل نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با این روش از LiveLink™ برای MATLAB® استفاده کنید.