5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی نیکل با تغییر شکل الکترود

Crevice Corrosion of Nickel with Electrode Deformation

این مدل به تشریح اصول اساسی خوردگی شکاف و چگونگی استفاده از یک مطالعه وابسته به زمان برای شبیه‌‌سازی تغییر شکل الکترود می‌‌پردازد. مدل در دو بعد بوده و داده‌‌های قطبی‌‌سازی برای واکنش خوردگی از روی کاغذ توسط Absulsalam و دیگران گرفته شده است.

     مدل و نتایج مشابه با یک مدل یک‌‌بعدی توسط Brackman و دیگران است. این مدل اثرات حمل و نقل انبوه را در نظر نمی‌‌گیرد. برای یک بررسی دقیق‌‌تر از حمل و نقل انبوه در یک شکاف، به عنوان نمونه مدل محلول اسید استیک / سدیم استات، نمونه‌‌هایی از خوردگی آهن را مشاهده کنید.

خرید بسته آموزش کامسول