نرم افزار کامسول فارسی رایگان

انتقال حرارت همرفتی شبه دوره‌ای

Convective Heat Transfer with Pseudo-Periodicity

این مدل انتقال حرارت همرفت را در مجاری پر از آب شبیه‌سازی می‌کند. برای کاهش نیازهای حافظه، مدل بارها و بارها بر روی یک بخش شبه‌تناوبی کانال حل می‌شود. هر حل با بخش دیگری مطابقت داشته و قبل از هر مرحلۀ حل، دما در مرز خروجی از حل قبلی به مرز ورودی نگاشته می‌شود.