نرم افزار کامسول فارسی رایگان

صفحه کلدنی

Chladni Plate

صفحۀ کلدنی، یک صفحۀ فلزی است که در ماسه پوشانده شده و در معرض ارتعاشات است. در فرکانس‌های خاص، ارتعاشات موج‌های ایستاده ایجاد کرده و در نتیجه الگوهای شن و ماسه در صفحه شکل می‌گیرد. ارتعاشات یا از یک کمان ویولن در کنار صفحه یا یک مولد موج در مرکز صفحه تشکیل می‌شود.

     این برنامه از رابط Plate برای محاسبۀ فرکانس‌های تشدید یک شکل خاص استفاده می‌کند. ویژه‌فرکانس‌ها نشان‌دهندۀ امواج ایستاده در محدودۀ فرکانس مشخصی هستند. هنگام اجرای برنامه، کاربر می‌تواند یکی از این چهار شکل را انتخاب کند:

  • مربع
  • مثلث
  • دایره
  • بدنۀ ویولن

ضخامت صفحه، مواد و محدودۀ فرکانس نیز قابل ویرایش هستند. بعد از اجرای برنامه، می‌توانید به الگوهای مختلف از یک نمای بالا یا یک نمای جانبی نگاه کنید، که نمایانگر امواج ایستاده‌ای هستند که در صفحه تشکیل می‌شوند.

     دربارۀ صفحات کلدنی در این پست وبلاگ بیشتر بدانید: صفحات کلدنی چگونه باعث نمایش صدا می‌شوند؟